RODO

Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych.

ZGŁOSZENIE

W celu zgłoszenia się  na oferowane przez nas WYJAZDY, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się przy każdej ofercie, oraz na stronie kontakt. 
W odpowiedzi na zgłoszenie otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem rejestracji.
W razie braku maila zwrotnego prosimy o kontakt.

Można też dokonać zgłoszenia telefonicznie lub przez email.

 

Zasady korzystania z Naszej Oferty

WARUNKI UCZESTNICTWA

W imprezach turystycznych organizowanych przez SPORTNET-SKI

 

RODO – ustawa o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

TAX-NETTO JACEK ADAMCZAK

posiadająca NIP: 6761227855 REGON: 351418740

Mogą się Państwo skontaktować z nami w następujący sposób:

 • listownie na adres: TAX NETTO JACEK ADAMCZAK, WOŁOWICE 411, 32-070 CZERNICHÓW
 • przez e-mail: biuro@sportnet-ski.pl
 1. Inspektor ochrony danych: Jacek Adamczak
 2. Może się Pani/Pan z nim skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

1) TAX NETTO JACEK ADAMCZAK, WOŁOWICE 411, 32-070 CZERNICHÓW

2 )przez e-mail: biuro@sportnet-ski.pl

 1. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane w następujących celach:
Organizacja Wyjazdów Sportowych / Imprez Turystycznych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Pani /Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji i realizacji programu imprezy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Zgodnie z przepisami do terminu niezbędnego dla celów realizacji i dokumentacji świadczonych usług.

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/ Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

2)prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych

3) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

4)prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie

5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na potrzeby marketingu bezpośredniego

7)prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem  lun na podstawie Pani/Pana zgody

8) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

9) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 

 1. ZAWARCIE UMOWY.

1.1. Zawarcie umowy o udział w Imprezie (dalej: „Umowa”) następuje z chwilą podpisania druku Umowy Zgłoszenia przez klienta (dalej: „Uczestnik”) oraz przedstawiciela SPORTNET-SKI i wpłacenia przez Uczestnika zaliczki określonej w pkt 2.1.– 2.4. poniżej. Rezerwacja może zostać założona na pisemne, ustne lub telefoniczne zgłoszenie. Katalogi i pisemne informacje stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

1.2. Stronami Umowy są SPORTNET-SKI oraz Uczestnik Imprezy. Uczestnikiem jest osoba zgłaszająca udział w Imprezie i podpisująca druk Umowy Zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w Umowie-Zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą. Zgłoszenie udziału w Imprezie dokonane przez osobę niepełnoletnią winno być niezwłocznie potwierdzone przez jej opiekuna, przy czym brak potwierdzenia zgłoszenia przez opiekuna osoby niepełnoletniej w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia udziału w Imprezie powoduje nieważność zgłoszenia.

1.3. Szczegółowe informacje dotyczące programu Imprezy, rodzaju Imprezy i standardu usług określone są w aktualnych katalogach i cennikach SPORTNET-SKI lub na stronie www.sportnet-ski.pl.

1.4. Osoba, która podpisze umowę – Uczestnik czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tychże uczestników.

1.5. Przy zawieraniu Umowy SPORTNET-SKI lub jej przedstawiciel określa rodzaj dokumentów, które Uczestnik zobowiązany jest okazać lub dostarczyć, a które są niezbędne do realizacji Imprezy oraz termin ich okazania lub dostarczenia. Zaniechanie wykonania obowiązku okazania lub dostarczenia dokumentów lub ich nieterminowe złożenie jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Imprezie z przyczyn nieleżących po stronie SPORTNET-SKI.

1.6. Uczestnik jest zobowiązany poinformować SPORTNET-SKI o każdorazowej zmianie danych teleadresowych lub zmianie danych osobowych (imię i nazwisko). Informacje te winny być przekazane SPORTNET-SKI nie później niż na 7 (siedem) dni przed wyjazdem/ Imprezą. W przypadku zaniechania poinformowania SPORTNET-SKI o zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym lub przekazaniu tych informacji w terminie uniemożliwiającym załatwienie przez SPORTNET-SKI niezbędnych formalności SPORTNET-SKI nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego wynikłe. W szczególnych przypadkach, zaniechanie poinformowania SPORTNET-SKI o zmianie danych może być potraktowane, jako rezygnacja z udziału w Imprezie z przyczyn nieleżących po stronie SPORTNET-SKI i rodzić skutki określone w pkt 5.3. poniżej.

1.7  W miarę dostępności miejsc, istnieje możliwość zmiany umowy (rezerwacji), jeśli zmiana ta zostanie zgłoszona w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. W takich przypadkach, SPORTNET-SKI pobiera na poczet powstałych kosztów opłatę w wysokości 100 PLN za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez SPORTNET-SKI z tytułu dokonanych zmian. W przypadku zmiany dokonanej rezerwacji Uczestnik zobowiązany jest zapłacić cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie oraz podpisać nową umowę. Zmiany dokonywane po upływie 31 dnia do daty wyjazdu mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na zasadach określonych w punkcie 5 i jednoczesnym zawarciu nowej umowy.

1.8 Uczestnik oświadcza, iż otrzymał od SPORTNET-SKI informacje dotyczące:

1.8.1. Obowiązujących przepisów paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;

1.8.2. Możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

1.8.3. Szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz możliwości ubezpieczenia z tym związanego;

 1. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1 Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników Imprezy po podpisaniu przez osobę zgłaszającą udziału w Imprezie druku Umowy Zgłoszenia i dokonaniu wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie tj. do 48 godzin (czterdziestu ośmiu godzin) od chwili pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia rezerwacji miejsca oraz podpisania Umowy Zgłoszenia. Lista stała uczestników Imprezy to lista, która obejmuje Uczestników mieszczących się w limicie miejsc przewidzianych przez SPORTNET-SKI do sprzedaży na daną Imprezę. Uczestnik umieszczony na liście stałej uzupełnia wpłatę do pełnej ceny Imprezy najpóźniej do 30 (trzydziestego) dnia przed datą rozpoczęcia Imprezy.

2.2 Zaliczka wpłacana przy dokonaniu rezerwacji i podpisaniu Umowy Zgłoszenia i wynosi: 30% całości kwoty. Zaliczkę należy wpłacić na podany w Umowie-Zgłoszenie numer konta. Brak wpłaty w przeciągu 48 godzin od chwili pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia rezerwacji miejsca oraz podpisania Umowy Zgłoszenia wiąże się z anulacją imprezy, w oparciu o punkt 5.3.1. Warunków Uczestnictwa.

2.3 Rezerwacja nie będzie ważna w przypadku wpłaty przez Uczestnika kwoty mniejszej niż 30 % całości kwoty, jak również w przypadku braku wpłaty pozostałej części ceny Imprezy w wyznaczonym terminie, tj. nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed planowanym terminem wyjazdu/Imprezy. Niedotrzymanie terminu płatności jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Imprezie i rodzi skutki określone w pkt 5.3. poniżej.

2.4 Po sprzedaniu wszystkich miejsc w danej Imprezie SPORTNET-SKI może przyjmować dalsze zgłoszenia, wpisując zainteresowanych Uczestników na listę rezerwową. Udział tych osób w Imprezie może nastąpić tylko w przypadku potwierdzenia rezerwacji przez SPORTNET-SKI, które zostanie potwierdzone drogą pisemną. Warunkiem przyjęcia na listę rezerwową jest wpłata przez Uczestnika zaliczki w kwocie określonej pkt. 2.3. powyżej. Niedotrzymanie terminu płatności zaliczki może być przyczyną skreślenia Uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik wpisany na listę rezerwową winien wpłacić pozostałą do zapłaty część ceny Imprezy nie później niż w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili otrzymania od SPORTNET-SKI zawiadomienia o przeniesieniu Uczestnika na listę stałą. Niedotrzymanie terminu płatności jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Imprezie i rodzi skutki określone w pkt 5.3. poniżej.

2.5 SPORTNET-SKI w ramach organizowanych imprez turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom w stosunku, do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolność do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

2.6 Międzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna się przeważnie o godzinie 14.00 Czasu lokalnego w dniu przyjazdu zaś kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 10.00 Czasu lokalnego. Doba hotelowa kończy się śniadaniem zgodnie z wykupioną przez Uczestnika opcją wyżywienia. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z tego posiłku może być ograniczona w związku z rzeczywistą godziną powrotu. Do godziny, w której kończy się doba hotelowa Uczestnik powinien wraz ze swoimi bagażami opuścić pokój hotelowy. Zasadę tę stosuje się także w przypadku, gdy podróż powrotna rozpoczyna się później niż o godzinie 24.00 Czasu lokalnego. W takim przypadku Uczestnik powinien pozostawić swe bagaże w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, o ile taką możliwość hotelarz oferuje.

2.7. SPORTNET-SKI zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny Imprezy, wyłącznie w przypadkach, gdy podniesienie ceny uzasadnione jest udokumentowanym wzrostem kursów walut, kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. Podwyższenie ceny może nastąpić w terminie nie krótszym niż 20 (dwadzieścia) dni przed rozpoczęciem Imprezy. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, SPORTNET-SKI każdorazowo zobowiązane będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny, jednej z wyżej określonych okoliczności. SPORTNET-SKI ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Uczestnika o zmianie ceny Imprezy. Po otrzymaniu zawiadomienia Uczestnik ma obowiązek poinformować SPORTNET-SKI o przyjęciu proponowanej zmiany ceny Imprezy albo o odstąpieniu od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Uczestnika świadczeń.

2.8. SPORTNET-SKI zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy z przyczyn od siebie niezależnych. Odwołanie Imprezy przez SPORTNET-SKI jest traktowane, jako odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez SPORTNET-SKI Uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej Imprezy lub zwrotu wpłaconych SPORTNET-SKI kwot. W przypadku, gdy cena innej Imprezy będzie wyższa od odwołanej Imprezy Uczestnik ma obowiązek dokonania wpłaty różnicy wartości Imprezy w terminie uzgodnionym ze SPORTNET-SKI. W przypadku, gdy cena innej Imprezy będzie niższa od odwołanej Imprezy Uczestnik otrzyma od SPORTNET-SKI zwrot różnicy pomiędzy cenami Imprez.

2.9. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimum uczestników Imprezy, stanowiącego 80% miejsc, które SPORTNET-SKI ma do dyspozycji na daną imprezę, SPORTNET-SKI zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy najpóźniej na 10 dni przed datą jej rozpoczęcia. Odwołanie Imprezy traktowane jest, jako odstąpienie od Umowy, a Uczestnik otrzymuje zwrot wszystkich spełnionych świadczeń.

2.10. W przypadku zmiany przez SPORTNET-SKI istotnych warunków umowy z Uczestnikiem, z przyczyn od SPORTNET-SKI niezależnych, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, SPORTNET-SKI zobowiązane jest niezwłocznie poinformować Uczestnika o treści tych zmian za pośrednictwem biura podróży, w którym zastała zawarta umowa zgłoszenie. Po otrzymaniu takiej informacji Uczestnik w ciągu kolejnych pięciu dni obowiązany jest na piśmie, poprzez biuro podróży, w którym podpisał umowę, poinformować SPORTNET-SKI czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat. Uczestnik, który przyjmie zaproponowane zmiany warunków umowy nie ma prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu przyjęcia zmiany. Skorzystanie przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia od umowy wskutek nie zaakceptowania przez Niego dokonanych zmian w umowie-zgłoszeniu, wedle wyboru, do złożenia oferty uczestnictwa w innej zastępczej imprezie turystycznej organizowanej przez SPORTNET-SKI o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub do żądania zwrotu wniesionych z tytułu zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych opłat.

3.                    REALIZACJA UMOWY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1 Przy wyjeździe transportem organizowanym przez Uczestnika we własnym zakresie, wydanie Vouchera/skierowania na odbiór świadczeń nastąpi nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Imprezy, w każdym jednak wypadku nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Uczestnika wpłaty pełnej ceny za Imprezę.

3.2 Uczestnik Imprezy powinien stosować się do wskazówek osób odpowiadających za prawidłowy przebieg i realizację Imprezy (pilota, rezydenta lub innego przedstawiciela SPORTNET-SKI).

3.3 Uczestnicząc w Imprezie, Uczestnik obowiązany jest posiadać niezbędne dokumenty przez cały czas trwania Imprezy.  SPORTNET-SKI, przed rozpoczęciem Imprezy, określa wykaz niezbędnych dokumentów, które powinien posiadać uczestnik Imprezy.

3.4 Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania Imprezy szkód w miejscu ich powstania. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich Uczestników Imprezy odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3.5 SPORTNET-SKI jest odpowiedzialna za przebieg Imprezy zgodny z programem oraz za umówioną, jakość świadczeń.  SPORTNET-SKI jest zobowiązana do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartości niezrealizowanych świadczeń, z wyłączeniem zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w części lub w całości wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności awaria środka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, skrócenie pobytu przez Uczestnika.

3.6 SPORTNET-SKI ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z:

3.6.1. Działań lub zaniechań Uczestnika/ Uczestników Imprezy;

3.6.2. Niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia działań lub zaniechań osób trzecich, w tym nieuczestniczących w wykonywaniu przewidzianych w Umowie-Zgłoszeniu usług;

3.6.3. Siły wyższej. Pojęcie „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź zapobiec przy dochowaniu należytej staranności, albo, gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

3.7. Odpowiedzialność SPORTNET-SKI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do dwukrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie odnosi się do szkód na osobie.

3.8.  SPORTNET-SKI nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestnika przepisów celnych, dewizowych lub porządkowych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz na terenie krajów, w których odbywa się Impreza, jak również nie odpowiada za świadczenia nabywane przez Uczestnika Imprezy w miejscu odbywanej Imprezy od lokalnych przedsiębiorców.

3.9. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika w trakcie trwania Imprezy, że Umowa jest wykonywana wadliwie Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota/rezydenta SPORTNET-SKI. W przypadku złożenia zawiadomienia o wadliwym wykonywaniu Umowy na piśmie pilot/rezydent SPORTNET-SKI ma obowiązek potwierdzić otrzymanie pisma od Uczestnika. Pilot/ rezydent nie jest uprawniony do uznania roszczeń Uczestnika.

3.10. Ewentualne reklamacje z tytułu wad lub uchybień w wykonaniu Umowy Uczestnik może złożyć na piśmie przesyłką poleconą lub kurierską w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dni zakończenia imprezy turystycznej organizatorowi imprezy turystycznej na adres: Tax Netto Jacek Adamczak Liszki 207, 32-060 Liszki. Reklamacje przesłane drogą e-mailową oraz za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane. Reklamacje wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej nie będą rozpatrywane przez SPORTNET-SKI. Jeżeli reklamacja dotyczy wad wykonywania Umowy, które powstały w toku jej wykonywania w trakcie Imprezy reklamacja powinna zawierać informacje o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych wad w trakcie trwania Imprezy.

3.11.  SPORTNET-SKI zobowiązuje się do rozpoznania reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej. O uznaniu bądź odmowie uznania reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na piśmie. Jeżeli SPORTNET-SKI nie ustosunkuje się do złożonej reklamacji we wskazanych terminach, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

 

4.             UBEZPIECZENIE UCZESTNIKA IMPREZY

4.1 Uczestników wyjazdów SPORTNET-SKI ubezpiecza wybierając najbardziej dopasowaną i korzystną ofertę ubezpieczeniową na rynku.

4.2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pomiędzy: Uczestnikiem Imprezy, a Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

5.             REZYGNACJA Z IMPREZY

5.1 W każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy Uczestnik może odstąpić od Umowy. Rezygnacja z Imprezy powinna być złożona na piśmie i jest skuteczna z chwilą jej otrzymania przez SPORTNET-SKI.

5.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn nieleżących po stronie SPORTNET-SKI, w tym z powodu:

5.2.1 Niedotrzymywania przez Uczestnika określonych w Umowie terminów płatności ceny Imprezy lub terminów dostarczenia wymaganych dokumentów;

5.2.2. Nie zgłoszenia się przez Uczestnika w miejscu realizacji świadczeń do pilota/rezydenta lub innego przedstawiciela SPORTNET-SKI wskazanego w programie Imprezy lub na voucherze;

5.2.3. Choroby lub innych przypadków losowych, Uczestnik otrzyma zwrot wpłaconej na poczet ceny Imprezy kwoty po uprzednim potrąceniu poniesionych przez SPORTNET-SKI nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem Imprezy, a wynikających z uwzględnienia uczestnictwa osoby dokonującej rezygnacji oraz niemożności pokrycia powstałego uszczerbku mimo zawarcia Umowy Zgłoszenia z innym klientem.

5.3. Wysokość potrącenia, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej, ma charakter zryczałtowanej stawki i jest zależna od terminu rezygnacji Uczestnika i wynosi:

5.3.1. 30% Ceny Imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy;

5.3.2. 40% Ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie 30 – 21 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy;

5.3.3. 50% Ceny Imprezy przy rezygnacji w okresie 20 – 8 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy;

5.3.4. 80% Ceny imprezy w przypadku rezygnacji w okresie 7-3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy;

5.3.5. 100% Ceny imprezy w przypadku rezygnacji na poniżej 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy lub niezgłoszenia się w wyznaczonym czasie na miejsce zbiórki, lub nie dotarcia na miejsce imprezy.

5.4. Na żądanie Uczestnika dokonującego rezygnacji SPORTNET-SKI przedstawi szczegółowe wyliczenie poniesionych kosztów i nakładów, uzasadniających potrącenie, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej.  SPORTNET-SKI nie ma prawa do potrącenia kwot, o których mowa w pkt 5.2 – 5.3. powyżej w sytuacjach określonych w pkt 2.7. – 2.9. powyżej.

5.6. W przypadku nie potwierdzenia się rezerwacji z listy rezerwowej, niezależnie od jej terminu, Uczestnikom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Po potwierdzeniu takiej rezerwacji anulacja może odbyć się jedynie w oparciu o warunki określone w punkcie 5.3

5.7  SPORTNET-SKI nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, za wyjątkiem uzasadnionej opłaty manipulacyjnej, obejmującej rzeczywiste koszty obciążające SPORTNET-SKI, jeżeli Uczestnik najpóźniej w chwili odstąpienia od Umowy wskaże osobę, spełniającą warunki udziału w Imprezie, która przejmie jego zobowiązania wynikające z Umowy. Dokonane przez Uczestnika wpłaty na poczet Imprezy zostaną mu zwrócone po dokonaniu odpowiedniej wpłaty na poczet Imprezy przez osobę przez niego wskazaną i po potrąceniu opłaty manipulacyjnej. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej. Uczestnik (Zgłaszający) zobowiązany jest do poinformowania SPORTNET-SKI o zmianie uczestnika na piśmie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za zmianę uczestnika SPORTNET-SKI pobiera opłatę w wysokości 100 PLN za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez SPORTNET-SKI z tytułu dokonanych zmian. Klient może zwrócić się do SPORTNET-SKI o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych kosztów w związku z przeniesieniem na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy.

6.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Uczestnik wyraża, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.02.101.926 Z późna. Zm.) zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji podróży z SPORTNET-SKI oraz w celach marketingowych.

6.2.  SPORTNET-SKI, jako organizator efektowych wyjazdów rodzinnych wykonuje m.in. do celów związanych z konkursami sportowymi na miejscu pobytu zdjęcia uczestnikom wyjazdu. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Uczestnik wyraża nieodwołalną zgodę na rozpowszechnianie przez SPORTNET-SKI w celach marketingowych zdjęć zawierających wizerunek Uczestnika Imprezy podczas Imprezy. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ma charakter nieodpłatny i obejmuje w szczególności rozpowszechnianie zdjęć poprzez ich publikację na stronie www SPORTNET-SKI oraz wszelkich materiałach reklamowych SPORTNET-SKI, w tym w szczególności w katalogach lub ulotkach reklamowych SPORTNET-SKI. Uczestnik może w każdym czasie wystąpić do SPORTNET-SKI o zaprzestanie publikacji materiałów z własnym wizerunkiem.  SPORTNET-SKI dołoży wszelkich starań, aby taka prośba została jak najszybciej spełniona.

6.3. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 15 lipca 2018 roku.

6.4. W sprawach nieuregulowanych Umową oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy:

6.4.1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U.04.223.2268 Z późna. Zm.); 6.4.2. ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 Z późna. Zm.)

6.4.3. Innych przepisów regulujących ochronę konsumenta.

6.5. Wszelkie spory wynikające z wykonywania Umowy rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia między Stronami, Strony Umowy poddadzą spór pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę SPORTNET-SKI.

6.6. Niniejsze szczegółowe Warunki Uczestnictwa nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6.7. Nieważność pojedynczych postanowień umowy o świadczenie usług turystycznych nie narusza ważności całej umowy. Dotyczy to również niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowiących integralną część umowy zgłoszenia.

 

Sposoby płatności

Płatności za rezerwacje, wyjazdy i szkolenie grupowe przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem przelewu bankowego.

Nr konta bankowego:

numer konta otrzymasz po dokonaniu rezerwacji

Płatności za opcje dodatkowe (opłaty klimatyczne, szkolenie indywidualne, itd) przyjmujemy na miejscu, gotówką w walucie kraju docelowego.